Termes i condicions

1. General
2. Mesures i nivells de seguretat
3. Àmbit d'aplicació
4. Recollida de dades
5. Exercici de drets
6. Consentiment
7. Cessió a tercers
8. Confidencialitat i secret professional
9. Canvis en la política de seguretat i de protecció de dades

1. General

A l'efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Pastisseria Caelles, li informa que compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

CAELLES Pastelería, posa en el seu coneixement l'existència d'uns fitxers automatitzats de dades de caràcter personal, titularitat de Pastisseria Caelles, per a les finalitats pròpies de gestió, comunicació i informació. Els citats fitxers es troben inscrits en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, al que pot accedir l'Usuari per comprovar la situació dels mateixos.

 tornar

2. Mesures i nivells de seguretat

Pastisseria Caelles ha adoptat les mesures necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractats i les circumstàncies del tractament, amb l'objecte d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 tornar

3. Àmbit d'aplicació

L'estructura de fitxers, equips i sistemes d'informació amb l'objecte de donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s'aplicaran a tots els fitxers, temporals o permanents, titularitat de Pastisseria Caelles, que continguin dades de caràcter personal, així com a qualsevol equip o sistema d'informació que els tracti.

Tot el personal contractat per Pastisseria Caelles i els seus Encarregats de Tractament, estan obligats al compliment de la citada normativa, amb especial atenció quant a les seves funcions i obligacions, que seran degudament determinades per Pastisseria Caelles.

 tornar

4. Recollida de dades

L'acceptació de les presents condicions, precisa de l'usuari la recollida d'unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis, que li seran sol•licitats personalment a través de formularis o de la pàgina Web. En el moment de la recollida de les dades, l'usuari serà degudament informat dels drets que li assisteixen.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres usuaris i abonats que ens comuniquin, com més aviat millor, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

 tornar

5. Exercici de drets

Els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, podran ser exercitats per l'usuari, o qui a aquest representi, mitjançant sol•licitud escrita i signada, dirigida a Miquel Caelles Castellví,  Cami de Tarragona, nº 1, de Reus, C.P. 43204 de Tarragona, Espanya. No obstant això podran utilitzar-se altres mitjans que permetin reconèixer la identitat del client que exerciti qualsevol dels anteriors drets.

 tornar

6. Consentiment

L'usuari prestarà el seu consentiment perquè Pastisseria Caelles pugui fer ús de les seves dades personals a fi de prestar un correcte compliment dels serveis contractats, o de la informació sol·licitada.

L'emplenament del formulari inclòs en el lloc o l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a Pastisseria Caelles, implica el consentiment exprés del client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer automatitzat, titularitat de Pastisseria Caelles.

Al temps de la petició d'aquesta informació, es comunicarà al client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça del Responsable del Fitxer i de la facultat de l'usuari d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades.

 tornar

7. Cessió a tercers

L'entitat Pastisseria Caelles no cedeix dades de caràcter personal sense el consentiment exprés dels seus titulars, que haurà de ser concedit en cada ocasió, sent només cedits amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l'usuari o client.

 tornar

8. Confidencialitat i secret professional

Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre Pastelería i els usuaris o clientes seran tractats amb absoluta confidencialitat, comprometent-se Pastelería Caelles a l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l' establert en el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa, o la que simplement veure's sobre el contingut d'aquesta informació. La visualització de dades a través d'Internet, no suposarà l'accés directe als mateixos, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

Recomanem a l'usuari que no faciliti a tercers la seva identificació, contrasenya o nombres de referència que Pastisseria Caelles pogués proporcionar-li. Així mateix, per garantir que la protecció del secret professional entre Pastisseria Caelles i l'usuari es preservi en totes les comunicacions, l'usuari/abonat no ha de revelar la informació confidencial a tercers.

 tornar

9. Canvis en la política de seguretat i de protecció de dades

Pastisseria Caelles es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades amb l'objecte d'adaptar-ho a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d'aquesta modificació a la pàgina Web de Pastisseria Caelles.

 tornar